Lĩnh vực

  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Nghiên cứu chính sách thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Nghiên cứu chính sách (CLAP) phối hợp với Diễn đàn Kết nối Nam giời vì Bình đẳng giới và Phát triển bền vững (VNMenNet) cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật dành cho nam giới, đặc biệt là nam giới có hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
0911245235
0911245235