Về Clap

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Nghiên cứu chính sách được thành lập theo quyết định số 01/2022/QĐ-PTXH ngày 04 thàng 01 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và được cấp giấy phép hoạt động số 39/TP/ĐKHĐ-TT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Nghiên cứu chính sách có tên tiếng Anh là Center for Legal Advocacy and Policy Research, và tên viết tắt là CLAP.

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động của CLAP:

  • Tư vấn pháp luật;
  • Trợ giúp pháp lý;
  • Tổ chức nghiên cứu pháp luật, nghiên cứu chính sách, ứng dụng pháp luật, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu;
  • Tổ chức các khóa đào tạo, giảng dạy pháp luật, chính sách;
  • Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách;
  • Các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  • Các hoạt động khác theo sự phân công của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội;
  • Các hoạt động khác có liên quan đến các hoạt động nêu trên

Need help with any legal issues?

0911245235
0911245235